Algemene voorwaarden ADD telecom diensten

ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities 1.1 "Algemene Voorwaarden": deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten zoals deze wordt aangeboden op de website van ADD Telecom: www.addtelecom.nl of door ADD Connect BV. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op andere diensten of producten van ADD Business Center Concept BV; 1.2 "Apparatuur": de benodigde apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van de Diensten; 1.3 "Bellimiet": het maximum bedrag ten belopen waarvan gebruik kan worden gemaakt van een Dienst tegen de daaraan verbonden Tarieven; 1.4 "Beltegoed": het vooruitbetaalde en nog onverbruikte bedrag ten belopen waarvan gebruik kan worden gemaakt van een Dienst tegen de daaraan verbonden Tarieven; 1.5 "Betaalnummer": een netwerkaansluitpunt voor verbinding waarmee een toeslag verschuldigd is (in Nederland bijvoorbeeld alle 0900-nummers); 1.6 "ADD Telecom" : ADD Telecom is een handelsnaam van ADD Business Center ConceptBV, statutair gevestigd te Goes en kantoorhoudende te Goes, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder registratienummer: 59429119; 1.7 "ADD Telecom Privacy Verklaring": de verklaring van ADD Telecom inzake het door haar gevoerde beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, welke te raadplegen is op de ADD Telecom Website; 1.8 "ADD Telecom Website": de door ADD Telecom geëxploiteerde website met het http-adres www.addtelecom.nl; 1.9 "Dienst" of "Diensten": de dienst(en), in het bijzonder de telecommunicatiedienst(en), die ADD Telecom van tijd tot tijd aanbiedt; 1.10 "Dienstenaanbieder": elke netwerk- of dienstenaanbieder die ADD Telecom geboden acht, waarmee ADD Telecom zal samenwerken om de Diensten te leveren; 1.11 "Gebruiker": degene die een Dienst afneemt of gebruikt, ongeacht of hij of zij Klant is; 1.12 "Geschillencommissie": de Geschillencommissie Telecommunicatie van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; 1.13 "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon aan wie ADD Telecom een aanbod heeft gedaan of degene die zich bij ADD Telecom heeft aangemeld voor het sluiten van een Overeenkomst, dan wel met wie ADD Telecom een Overeenkomst heeft gesloten; 1.14 "Overeenkomst": de overeenkomst tussen ADD Telecom en de Klant tot levering van een of meer Diensten; 1.15 "Persoonlijke Informatie": de persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers die ADD Telecom kan verwerken krachtens deze Algemene Voorwaarden en de ADD Telecom Privacy Verklaring; 1.16 "Tarieven": de voor de Klant geldende tarieven voor het gebruik van de Diensten, welke Tarieven van tijd tot tijd wijzigen en op de ADD Telecom Website te raadplegen zijn; 1.17 "Vervaldatum": de datum die vermeld staat op een door ADD Telecom aan een Klant verstuurde factuur en waarop uiterlijk de factuur betaald moet zijn. 2. Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 2.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle aanbiedingen door ADD Telecom en op alle aanmeldingen door de Klant voor de levering van Diensten zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven van toepassing. Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Klant slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ADD Telecom zijn aanvaard. 2.2 Voor zover redelijkerwijs mogelijk, zal ADD Telecom de Algemene Voorwaarden bij iedere aanbieding ter hand stellen dan wel raadpleegbaar stellen. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de ADD Telecom Website. Op verzoek van de Klant zal ADD Telecom de Klant een exemplaar van de geldende Algemene Voorwaarden toesturen. 2.3 De toepasselijkheid op de Diensten van enige door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of wordt vernietigd, zullen alle andere bepalingen volledig van kracht blijven. Iedere eventueel nietige of vernietigde bepaling kan door ADD Telecom terstond worden vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk de juridische en economische strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert. 2.5 ADD Telecom kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en met onmiddellijke ingang wijzigen door de Klant daarvan in kennis te stellen. De Klant gaat ermee akkoord, dat indien de Klant na ontvangst van deze kennisgeving besluit gebruik te maken van de Diensten respectievelijk dat gebruik te continueren, hij aan deze Algemene Voorwaarden is gebonden zoals zij zijn of worden gewijzigd. De voormelde kennisgeving kan de Klant worden verstrekt met de factuur, per post of per e-mail. 2.6 De Algemene Bepalingen opgenomen in afdeling A van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten. De Bijzondere Bepalingen opgenomen in afdeling B van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Dienst waarop die Bijzondere Bepalingen betrekking hebben. In het geval van strijdigheid tussen een Algemene Bepaling en een toepasselijke Bijzondere Bepaling zal de Bijzondere Bepaling prevaleren. 3. De totstandkoming van de Overeenkomst 3.1 De Klant kan zich schriftelijk of op elektronische wijze aanmelden bij ADD Telecom voor de Diensten. 3.2 Het staat ADD Telecom vrij om zonder opgaaf van reden een aanmelding van een Klant te weigeren en derhalve geen Overeenkomst met die desbetreffende Klant aan te gaan. 3.3 De Klant zijnde een natuurlijke persoon verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn en een vaste verblijfplaats in Nederland te hebben. De Klant zijnde een rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die verklaart dat hij over voldoende vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt om de Overeenkomst aan te gaan, alsmede dat de rechtspersoon in Nederland gevestigd is. 3.4 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door ADD Telecom van de aanmelding van de Klant voor de Diensten, welke aanvaarding wordt bevestigd door ADD Telecom aan de Klant door verzending van een debiteurnummer. 4. De Diensten 4.1 Om de Diensten te leveren, kan ADD Telecom gebruik maken van een Dienstenaanbieder. Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en de ADD TELECOM Privacy Verklaring ten aanzien van Persoonlijke Informatie, machtigt de Klant ADD Telecom tot het aan een Dienstenaanbieder verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen, aanstellingen en andere volmachten die ADD Telecom noodzakelijk acht om de Diensten te leveren. 4.2 ADD Telecom garandeert niet dat de Diensten continu of zonder storingen beschikbaar zullen zijn. ADD Telecom zal zich naar redelijkheid inspannen de door de Gebruiker aan ADD Telecom schriftelijk of telefonisch gemelde storingen in de Diensten en andere klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken en mogelijkerwijs te verhelpen en de Klant daarvan schriftelijk, telefonisch of op elektronische wijze op de hoogte te stellen. 4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruiken van deugdelijke en geschikte Apparatuur voor het verkrijgen van toegang tot en het gebruiken van de Diensten. ADD Telecom is niet verantwoordelijk voor het verschaffen of onderhouden van, of het oplossen van storingen in, de Apparatuur van de Gebruiker. 4.4 ADD Telecom kan, zonder daarvoor op enigerlei wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld, de levering van de Diensten beëindigen, wijzigen, onderbreken, opschorten of beperken en/of de Overeenkomst ontbinden: (a) ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk van ADD Telecom of van een Dienstenaanbieder gedurende een noodsituatie; (b) indien de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden voldoet of anderszins tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel redelijkerwijs door ADD Telecom kan worden aangenomen dat de Klant zal tekortschieten; (c) indien gedurende twaalf (12) achtereenvolgende maanden geen gebruik is gemaakt van de overeengekomen Dienst; (d) indien ADD Telecom de Klant niet, na zich daartoe in redelijkheid te hebben ingespannen, op het door de Klant opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken. 4.5 ADD Telecom zal zich naar redelijkheid inspannen de Klant voorafgaand, met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk, telefonisch of langs elektronische wijze in kennis te stellen van de beëindiging, wijziging, onderbreking, opschorting of beperking van de levering van de Diensten ingevolge het bepaalde in artikel 4.4. 5. Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Diensten 5.1 De Klant zal ADD Telecom voor het gebruik van de Diensten de kosten betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. 5.2 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle toegang tot, gebruik van, en kosten voor gebruik van de Diensten via de door de Klant aan ADD Telecom berichte aansluiting(en) of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant. Het voorgaande geldt eveneens voor enig gebruik van de Diensten door onbevoegde Gebruikers via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant, tot het moment dat dit onbevoegd gebruik aan ADD Telecom is gemeld en door ADD Telecom de toegang tot de Diensten via de aansluiting(en) van de Klant of via wachtwoorden of toegangscodes van de Klant is geblokkeerd. 5.3 Gebruikers zullen de Diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, en in overeenstemming met door ADD Telecom gegeven redelijke aanwijzingen of instructies. Gebruikers zullen de Diensten niet doorverkopen of anderszins op commerciële grondslag aan derden ter beschikking stellen. Gebruikers zullen de Diensten voorts slechts gebruiken in overeenstemming met het toepasselijk recht en de wetten, codes, standaarden, regels, richtlijnen, bevelen en eisen uitgevaardigd door enige daartoe bevoegde autoriteit. Gebruikers zullen elk onrechtmatig gebruik van de Diensten of gebruik in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst op eerste vordering van ADD Telecom of enige bevoegde autoriteit staken en gestaakt houden. 5.4 De Klant is steeds volledig aansprakelijk voor enige tekortkoming in de naleving van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden door iedere Gebruiker, ongeacht of de Gebruiker ook rechtstreeks kan worden aangesproken door ADD Telecom. 5.5 Het is de Klant niet toegestaan met behulp van (kaartnummers en/of pincodes met betrekking tot) de Diensten verbinding(en) te leggen met Betaalnummers. Indien deze bepaling niet wordt nageleefd, zal ADD Telecom daarvoor een eenheidstarief van € 5 per minuut in rekening brengen. Aldus verschuldigde bedragen zullen in mindering worden gebracht op Beltegoeden of, zo dit onmogelijk mocht blijken, op de Klant of de (andere) Gebruiker(s) verhaald worden. 6. Tarieven, kosten en betaling 6.1 Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt de Klant door ADD Telecom in maandelijkse termijnen achteraf gefactureerd voor het gebruik van de Diensten. ADD Telecom kan de frequentie van facturering te allen tijde wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant. 6.2 De facturen worden door ADD Telecom vastgesteld overeenkomstig de Tarieven die gelden op het moment dat van de onderscheiden Diensten gebruik is gemaakt. ADD Telecom kan de aan het Abonnement verbonden Tarieven te allen tijde wijzigen. De Tarieven worden door ADD Telecom bekend gemaakt op de ADD TELECOM Website en zijn bij ADD Telecom op te vragen. Alle Tarieven zijn exulusief BTW tenzij anders is aangegeven. 6.3 De facturen zullen in beginsel door de Klant door middel van automatische incasso worden voldaan. Op verzoek van de Klant kan ADD Telecom in bijzondere gevallen besluiten dat de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen. 6.4 De Klant machtigt ADD Telecom om tegen de Vervaldatum het factuurbedrag af te schrijven van een bank- of girorekening die de Klant aanhoudt bij een erkende financiële instelling. De Klant verplicht zich een dergelijke bank- of girorekening aan te houden welke geschikt is voor automatische afschrijvingen en op die desbetreffende bank- of girorekening voldoende saldi aan te houden voor de automatische afschrijvingen. De in dit artikellid genoemde bepalingen omtrent machtiging zijn niet van toepassing indien de Klant op grond van artikel 6.3 gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen. 6.5 Indien de Klant gerechtigd is de facturen door overschrijving te voldoen dan is hij gehouden de factuur uiterlijk op de Vervaldatum aan ADD Telecom te betalen op een door ADD Telecom aan te wijzen bank- of girorekening. 6.6 Indien een factuur naar het oordeel van de Klant onjuist of onvolledig is, dan is de Klant bevoegd ADD Telecom daarvan binnen dertig dagen na de factuurdatum schriftelijk in kennis stellen, met specificatie van de bedragen die naar de mening van de Klant onjuist zijn. 6.7 De Klant is, in het geval van gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur, bevoegd het reeds overeenkomstig artikel 6.4 overgemaakte bedrag te storneren, dan wel de betaling van de factuur op te schorten. ADD Telecom blijft echter te allen tijde gemachtigd het onbetwiste deel van een factuur overeenkomstig artikel 6.4 (alsnog) over te boeken van de door de Klant gehouden bank- of girorekening, zulks indien van toepassing. 6.8 Na gemotiveerde schriftelijke betwisting van de factuur door de Klant, zal de hoogte van de factuur worden heroverwogen en definitief worden vastgesteld door ADD Telecom. Zo nodig verzendt ADD Telecom alsdan een nieuwe factuur met een nieuwe Vervaldatum. 6.9 Indien de Klant niet heeft betaald uiterlijk op de (nieuwe) Vervaldatum, dan is de Klant vanaf de Vervaldatum automatisch en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Ingeval van dergelijk verzuim, behoudt ADD Telecom zich het recht voor de Klant een bedrag van € 50,00 aan administratiekosten in rekening te brengen. Voorts is, ingeval van een dergelijk verzuim, ADD Telecom gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met ofwel (i) een rentepercentage van 1% per maand ofwel (ii) de wettelijke rente, indien deze hoger is dan voornoemd percentage van 1% per maand, een en ander voor iedere dag dat de Klant in gebreke blijft te betalen. 6.10 Indien ter verkrijging van voldoening van een door de Klant verschuldigd bedrag een incassoprocedure of gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, dan is ADD Telecom gerechtigd het verschuldigde bedrag te vermeerderen met ofwel (i) 15% incassokosten over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,00, ofwel (ii) de werkelijke kosten van incasso indien deze hoger zijn dan voornoemd percentage van 15% of € 100,00. 6.11 Behoudens tegenbewijs, geldt de administratie van ADD Telecom als do orslaggevend bewijs voor het gebruik van de Diensten en de door de Klant verschuldigde bedragen. 6.12 ADD Telecom kan besluiten een percentage (door ADD TELECOM vast te stellen) van de door haar van de Klant ontvangen factuurbetalingen aan derden, zoals instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, af te dragen. ADD Telecom kan met het oog hierop de Klant vragen aan haar aan te geven welke instelling of organisatie zijn voorkeur heeft. ADD Telecom zal naar redelijkheid trachten rekening te houden met de voorkeur van de Klant, maar is daar op generlei wijze aan gebonden. 6.13 De Klant noch de derde kan aan artikel 6.12 rechten ontlenen, de Klant in het bijzonder niet het recht om aan enig ander dan aan ADD Telecom bevrijdend te betalen hetgeen hij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is. ADD Telecom blijft, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend rechthebbende van de door de Klant overgemaakte gelden. 7 Bellimiet en verrekening in geval van een advanced abonnement 7.1 ADD Telecom kan naar eigen inzicht en op elk tijdstip een Bellimiet op de rekening van de Klant toepassen en/of een tussentijdse betaling eisen. 7.2 Indien de Klant meent meer gebruik van de Diensten te zullen maken dan zijn door ADD Telecom vastgestelde Bellimiet toestaat, kan de Klant ADD Telecom verzoeken een ruimere Bellimiet vast te stellen. Bij eventuele afwijzing van zo'n verzoek is ADD Telecom niet gehouden de afwijzing te motiveren. 7.3 ADD Telecom kan te allen tijde haar vorderingen op de Klant of, ingeval van diens aansprakelijkheid, de Gebruiker verrekenen met vorderingen van de Klant of Gebruiker op ADD Telecom. 7.4 De Klant is niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van ADD Telecom tot enigerlei vorm van verrekening van haar schulden aan ADD Telecom over te gaan. 8 Persoonlijke Informatie 8.1 ADD Telecom hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de Klant, redenen waarom zij een eigen privacy beleid uitvoert, zoals uiteengezet in de ADD TELECOM Privacy Verklaring. 8.2 Onverminderd het gestelde in de ADD TELECOM Privacy Verklaring, kan ADD Telecom in ieder geval persoonlijke en of bedrijf informatie verwerken, welke bestaat uit: (a) naam, contactpersoon, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rijbewijsnummer, paspoortnummer, of het nummer van enig ander legitimatiebewijs en uittreksel van de kamer van koophandel; (b) details en status van alle rekeningen bij ADD Telecom of bij de aan ADD Telecom gelieerde rechtspersonen; (c) gegevens aangaande het kredietverleden, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid, Bellimieten en Beltegoeden; (d) gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit; en (e) verkeersgegevens betreffende het gebruik van de Diensten, inclusief de telefoonnummers waarnaar gebeld is en de daarmee samenhangende persoonlijke- en/of bedrijfsgegevens. 8.3 De Klant staat in voor de correctheid en volledigheid van de gegevens die hij verstrekt bij zijn aanmelding voor de Diensten en zal ADD Telecom steeds onmiddellijk in kennis stellen van latere wijzigingen in zijn aanmeldingsgegevens. 8.4 Indien ADD Telecom het vermoeden heeft dat door de Klant opgegeven gegevens niet of niet langer (geheel of ten dele) correct zijn, kan ADD Telecom met onmiddellijke ingang de levering van de Dienst opschorten of beëindigen. 8.5 De Klant verstrekt op het eerste verzoek van ADD Telecom (meer of aanvullende) correcte en volledige informatie en/of bewijsstukken ter zake steeds wanneer ADD Telecom zulks nodig acht. Het niet nakomen van deze bepaling vormt een schending van deze Algemene Voorwaarden, op grond waarvan ADD Telecom, zonder nadere ingebrekestelling, de levering van de Dienst kan opschorten en de Overeenkomst ontbinden. 8.6 De Klant kan zijn Persoonlijke Informatie die door ADD Telecom wordt verwerkt inzien via de ADD TELECOM Website en, zo nodig, corrigeren of wijzigen volgens de instructies op de ADD TELECOM Website. 8.7 Onverminderd het gestelde in de ADD TELECOM Privacy Verklaring, gaat de Klant er in ieder geval mee akkoord en machtigt ADD Telecom en de aan ADD Telecom gelieerde rechtspersonen om Persoonlijke Informatie te gebruiken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van ADD Telecom, kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financiële instellingen, incassobureaus en advocaten, Dienstenaanbieders, en de zakelijke referenties of werkgever(s) van de Klant, een en ander met inachtneming van de ADD TELECOM Privacy Verklaring en de toepasselijke privacywetgeving, ten behoeve van de volgende doeleinden: (a) uitvoering van de Diensten ten aanzien van Gebruikers; (b) het toepassen van het kredietbeleid van ADD Telecom op de aanmelding van de Klant voor de Diensten en op het gebruik van de Diensten door de Klant; (c) voor het lopend kredietbeheer van de rekening(en) van de Klant bij ADD Telecom of aan ADD Telecom gelieerde rechtspersonen, inclusief het innen van achterstallige betalingen; (d) het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben; (e) ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van ADD Telecom; en (f) het onderzoeken en tegengaan van (mogelijke) fraude, misbruik of gebruik in strijd met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van de Diensten. 8.8 Persoonlijke Informatie wordt door ADD Telecom bewaard zo lang als de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet zulks toestaan. 8.9 Overdracht van de Persoonlijke Informatie en bloc kan plaatsvinden ingeval van een een activa-overdracht aan een derde, zoals een dochtervennootschap van ADD Telecom of een derde koper. In zo'n geval zullen de Klanten daarover van tevoren worden verwittigd. 8.10 De Klant is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat ADD Telecom op de ADD TELECOM Website Persoonlijke Informatie bekend kan maken aan eenieder die het wachtwoord van de Klant correct invoert. 9. Aansprakelijkheid 9.1 ADD Telecom (waaronder voor de toepassing van dit artikel 9 tevens worden begrepen de werknemers en vertegenwoordigers van ADD Telecom) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden buiten haar macht, waartoe onder meer wordt gerekend: (i) niet-beschikbaarheid, vertraging in de levering of storingen van, alsmede gebreken in netwerken, informatie, producten en diensten van derden (inclusief Dienstenaanbieders), (ii) stakingen of arbeidsonrust, en (iii) door de wetgever, de overheid, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) of enig ander daartoe bevoegde autoriteit genomen besluit of uitgevaardigde regels, aanwijzingen of bevelen. 9.2 Onverminderd de toepasselijke uitsluitingen van aansprakelijkheid, is de Klant of, indien van toepassing, de Gebruiker verplicht zijn eventuele schade te beperken. 9.3 De aansprakelijkheid van ADD Telecom, op welke grond dan ook, is jegens de Klant of jegens anderen die via de Klant aanspraken maken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.4 en 9.5, beperkt tot, ter keuze van ADD Telecom: (i) vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste maandfactuur die de Klant terzake de Diensten heeft voldaan, of (ii) het op kosten van ADD Telecom opnieuw leveren van de Diensten of betaling door ADD Telecom van de kosten om gelijkwaardige diensten te laten leveren. 9.4 ADD Telecom is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen verlies of beschadiging van gegevens en derving van inkomsten, winst of omzet. 9.5 Met geen enkel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt beoogd de aansprakelijkheid van ADD Telecom voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzet of grove nalatigheid van ADD Telecom uit te sluiten of te beperken. 10. Vrijwaring De Klant vrijwaart ADD Telecom voor, en zal ADD Telecom alle schade en kosten (inclusief kosten van juridische bijstand) vergoeden die voortvloeien uit, aanspraken van derden jegens ADD Telecom, welke aanspraken voortkomen uit of verband houden met (i) het gebruik van de Diensten door Gebruikers via de aansluitingen van de Klant, welk gebruik in strijd is met de wet ofwel met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, of (ii) het door Gebruiker op enigerlei andere wijze toerekenbaar niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst. 11. Overdracht 11.1 Het is de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADD Telecom de Overeenkomst of enige van zijn rechten of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden of onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. 11.2 De Klant geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan ADD Telecom tot overdracht van de Overeenkomst aan een door ADD Telecom aan te wijzen derde. 12. Duur en beëindiging 12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 12.2 Onverminderd het recht van ADD Telecom om de Overeenkomst overeenkomstig het elders bepaalde te beëindigen, kunnen ADD Telecom en de Klant de Overeenkomst maandelijks schriftelijk opzeggen tenzij dit anders in de overeenkomst staat vermeld. De uitzondering hierop zijn overeenkomsten waarbij internationale nummers worden geleverd. Internationale nummers hebben een looptijd van steeds weer 12 maanden. Bij tussentijdse beëindiging wordt het resterende bedrag van de nog niet vervallen termijnen ineens in rekening gebracht per de gewenste einddatum. 12.3 Indien ADD Telecom de Overeenkomst opzegt en een Klant of andere Gebruiker uit hoofde daarvan nog een vordering op ADD Telecom heeft, kan ADD Telecom naar eigen keuze de Gebruiker tot de overeengekomen Bellimiet van de Diensten gebruik laten maken, dan wel het verschuldigde (terug)betalen aan de Klant. 12.4 De beëindiging van de Overeenkomst laat onverlet de aansprakelijkheid van de Klant voor de onder de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden nog aan ADD Telecom verschuldigde bedragen. 13. Geschillenregeling 13.1 Geschillen tussen een Klant, zijnde een consument, en ADD Telecom over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door ADD Telecom te leveren of geleverde Diensten, kunnen zowel door de Klant (consument) als door ADD Telecom worden voorgelegd aan de Geschillencommissie (adres: Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag). 13.2 a. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant (consument) zijn klacht eerst schriftelijk aan ADD Telecom heeft voorgelegd. b. ADD Telecom zal hierop binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Klant (consument) binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld. 13.3 Binnen dertig dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van ADD Telecom, dan wel binnen dertig dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de Klant (consument) het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie. 13.4 Wanneer de Klant (consument) een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is ADD Telecom aan deze keuze gebonden. Indien ADD Telecom dit wil doen, moet hij de Klant (consument) schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. ADD Telecom dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 13.5 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is te vinden op de website www.geschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 14. Toepasselijk recht en jurisdictie 14.1 Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door en zullen worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht. Niettemin worden de bepalingen van regelend recht van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in hun geheel uitgesloten. 14.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 13, zullen alle geschillen welke tussen ADD Telecom en de Klant mochten ontstaan terzake deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de Diensten ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag, onverminderd het recht van de Klant om binnen een maand nadat door ADD Telecom een beroep op dit artikel is gedaan aan te geven dat hij voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats wenst te worden gedagvaard. 15. Gehele Overeenkomst en doorwerking naar Gebruikers 15.1 Deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de Tarieven vormen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, de volledige overeenkomst tussen de Klant en ADD Telecom met betrekking tot de levering van de Diensten en komen, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan, in de plaats van alle andere verklaringen, toezeggingen of voorwaarden van ADD Telecom ter zake de levering van de Diensten. 15.2 Gebruikers kunnen overeenkomstig artikel 251 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek een beroep doen op en gehouden worden aan deze Algemene Voorwaarden indien zij gebruik maken van de Diensten, met dien verstande dat indien zij geen Klant zijn, zij geen rechten kunnen claimen die niet door deze Algemene Voorwaarden als overdraagbaar zijn gekwalificeerd. 16. Kennisgevingen en contact 16.1 Enige onder deze Algemene Voorwaarden vereiste of mogelijke kennisgeving dient, tenzij anders vermeld, schriftelijk en per post te geschieden. 16.2 Contactgegevens ADD Connect BV: Stationspark 8 4461 HP Goes Tel.: +31(0)113-789 003 Email: info@addmail.pro Download hier de algemene voorwaarden in pdf formaat