1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes terzake de door ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst aan haar wederpartij(en) (hierna te noemen wederpartij) verleende diensten dan wel geleverde producten van welke aard ook, tenzij hiervan door partijen nadrukkelijk en met wederzijds akkoord wordt afgeweken en dit schriftelijk wordt vastgelegd. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2. Alle aanbiedingen en offertes van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst zijn vrijblijvend en exclusief BTW. ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst is gerechtigd de geldende prijzen en tarieven aan te passen. ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst geeft wederpartij hiervan schriftelijk kennis. De prijsaanpassing/ tariefwijziging gaat in één maand na datum van de schriftelijke kennisgeving. Indien de contractant niet akkoord wenst te gaan met de prijsaanpassing/tariefwijziging is deze gerechtigd binnen acht werkdagen na de schriftelijke kennisgeving de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen tegen de in de kennisgeving van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden. 3. Betaling van de door ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst geleverde diensten en/of producten vindt als volgt plaats: per maand vooraf worden de overeengekomen abonnementstarieven geïncasseerd of gefactureerd en per maand achteraf en geschiedt de verrekening betreffende het aantal uitgevoerde diensten en eventuele extra diensten waarvan is gebruik gemaakt. Betalingen geschieden via automatische machtiging. Wederpartij machtigt ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst tot automatische incasso van zowel de abonnementskosten als de per maand verschuldigde bedragen en zal daar alle medewerking aan verlenen. 4. Bij niet dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment rente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag en is wederpartij tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen (advocaatkosten ingebrepen) verband houdende met de inning van de vordering van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst op wederpartij. De hoogte van deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde. Voorts is ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van ten minste € 50,- 5. Indien wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de overeenkomst, daaronder begrepen het niet (tijdig) voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen, is ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst gerechtigd haar dienstverlening vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden te staken en op te schorten. Indien het telecommunicatieverkeer van wederpartij hinder veroorzaakt voor de bedrijfsvoering van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst kan ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst de dienstverlening tijdelijk of indien nodig geheel buiten gebruik stellen, zulks ter beoordeling van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst. 6. Behoudens gevallen van grove schuld of opzet aanvaardt ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst geen aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, noch is zij verplicht tot vergoeding van schade van welke aard en onder welke noemer ook, ontstaan als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de door ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst verleende diensten. Dit geldt ook indien er een vertraging heeft plaatsgevonden in het verzenden, ontvangen, doorgeven en uitvoeren van de verleende diensten. Wederpartij vrijwaart ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst jegens derden. 7. Tekortkoming van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst in de nakoming van de overeenkomst is niet aan ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst toerekenbaar, indien de tekortkoming het gevolg is van of verband houdt met een buiten de macht van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst gelegen omstandigheid. Als hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefoon, elektriciteit en internet 8. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst voor schade geleden door wederpartij en/of eventuele betrokken derden beperkt tot maximaal € 2.000,00 per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt alséén gebeurtenis) dan wel indien ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst voor de schadeveroorzakende gebeurtenis is verzekerd tot het bedrag dat terzake door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na ontstaan daarvan aan ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst schriftelijk te worden medegedeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 9. ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst is verplicht tot geheimhouding van alle aan haar wegens de te verlenen diensten toevertrouwde en de haar in verband met de uitvoering daarvan ter ore gekomen informatie. ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten van goed werkmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist is ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 10. ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst aangekondigde tijdstip. De gewijzigde voorwaarden zullen door ADD Sales BV aangeboden Telefoondienst tijdig aan wederpartij worden toegezonden. Is er geen tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden aangekondigd, dan treden die wijzigingen in werking op het moment dat deze aan wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld. Verklarende woorden lijst: Telefoondienst: hier wordt onder verstaan het beantwoorden van telefoongesprekken van de klant met instructies zoals aangegeven op het intakeformulier Klant: Het bedrijf dat de samenwerkingsovereenkomst is aangegaan en heeft ondertekend   Download hier de algemene voorwaarden in pdf formaat